Dlaczego warto zainwestować w gminie Orzysz

Unikatowe w skali Polski położenie przyrodnicze a rozwój turystyki

Gmina Orzysz położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Śniardwy – największego jeziora w Polsce. Umożliwia to rozwój usług turystycznych oraz gastronomicznych – rozwój jest możliwy zarówno z wykorzystaniem potencjału mieszkańców gminy, jak i inwestorów zewnętrznych. Na możliwości rozwoju funkcji usługowej korzystnie wpływa ponadto położenie komunikacyjne gminy Orzysz oraz lokalizacja w jej granicach bazy wojskowej.

Korzystne położenie komunikacyjne

Gmina Orzysz położona jest na skrzyżowaniu:

  • drogi krajowej nr 16, nazywana kręgosłupem Warmii i Mazur, która biegnie w kierunku wschód-zachód od granicy z Litwą przez Augustów-Ełk—Orzysz -Mikołajki- Mrągowo- Olsztyn-Ostróda-Iława-Grudziądz. Droga ta łączy się z autostradą A1 (E75), a w przyszłości będzie się kończyć droga S5 (E271) łącząca Pomorze z Dolnym Śląskiem. Droga ta również łączy się w okolicy Ostródy z drogą S7 (E77).
  • drogi krajowej nr 63 o kierunku północ-południe przebiega przez miasta Pisz-Orzysz-Giżycko-Węgorzewo.

Ponadto przez Gminę przebiega ważny korytarz komunikacyjny o istotnym znaczeniu dla transportu międzynarodowego (połączenie północnej części kraju z Litwą) oraz dla regionu z uwagi na wzmożony ruch turystyczny. W planach inwestycyjnych znajduje się budowa nowej drogi zwanej trasą Via Baltica. Ma ona połączyć Warszawę z Litwą i przebiegać w okolicy Ełku położonego ok. 30 km od miasta Orzysz.

Bliskość do granic trzech państw (Rosja – Obwód kaliningradzki, Litwy i Białoruś) stwarza dobre warunki do rozwoju współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Lokalizacja bazy wojskowej

Na terenie gminy Orzysz położona jest baza wojskowa, w której stacjonują jednostki krajowe, w tym 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana JW 379, oraz jednostki zagraniczne wchodzący w skład batalionu NATO. Lokalizacja bazy wojskowej stanowi znaczący potencjał promocyjny, jak również podstawę do rozwoju funkcji usługowej dedykowanej stacjonującym w Orzyszu żołnierzom.

Potencjał rolniczy

Gmina Orzysz posiada dobre warunki dla wzmacniania konkurencyjności produkcji rolnej (intensywnej i wielofunkcyjnej) w postaci: warunków środowiskowych, doświadczenia w produkcji rolnej i rozwiniętego przemysłu spożywczego w regionie.

Obszaru Strategicznej Interwencji – Nowoczesna Wieś

Gmina została włączona do Obszaru Strategicznej Interwencji – Nowoczesna Wieś. Oczekiwanym efektem interwencji jest wzrost specjalizacji w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości bazującej na regionalnych zasobach przyrodniczych, wspierającej poziom dochodów mieszkańców regionu, wzrost współpracy biznesowej, wzrost przedsiębiorczości.

Obszaru Strategicznej Interwencji – Tygrys Warmińsko-Mazurski

Gmina Orzysz została włączona do Obszaru Strategicznej Interwencji – Tygrys Warmińsko-Mazurski. Uzasadnieniem strategicznej interwencji jest konieczność dynamizacji procesów rozwojowych oraz wzmocnienie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej regionu i obszaru. Oczekiwanym efektem interwencji jest głównie dynamizacja procesów gospodarczych.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Gmina Orzysz należy do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Organizacja została powołana dla wsparcia realizacji założeń i działań wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Działalność Stowarzyszenia jest szansą na zintegrowanie wysiłków w celu budowy wspólnej regionalnej oferty turystycznej oraz poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszaru.

Wysoka jakość środowiska przyrodniczego

Teren Gminy Orzysz cechuje wysokie bogactwo różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Świadczy o tym fakt objęcia znacznych terenów ochroną na mocy Ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Ponadto należy podkreślić znaczne zróżnicowanie form ochronnych. Obszary prawnie chronione stanowią ok. 60% powierzchni terenu gminy.

Bogactwo terenów prawnie chronionych stanowi jednocześnie szansę dla obszaru, stanowiąc o jego atrakcyjności,

 

Atrakcje turystyczne

Uzupełnieniem walorów przyrodniczych są atrakcje turystyczne. Na terenie Gminy Orzysz znajdują się 252 obiekty dziedzictwa kulturowego, z czego 79 zlokalizowanych jest na terenie miasta Orzysz. Do najważniejszych zabytków zaliczyć można:

  • Kościół Matki Bożej Szkaplerznej (dawny kościół ewangelicki) w Orzyszu. Został zbudowany w XVI wieku, odrestaurowany w 1872 r. Wewnątrz zachował się późnorenesansowy ołtarz oraz dzwon z 1603 r.;
  • Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z przełomu XIX i XX w. w Orzyszu;
  • Barokowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie (zbudowany na starych fundamentach w 1799 r., odnowiony w latach 1914-1923, wnętrze kościoła pokrywa bogata polichromia. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz, zabytkowa chrzcielnica oraz duże drewniane świeczniki);
  • Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach z 1887 r.;
  • Zespół dworski w Ubliku (pozostałości) z poł. XIX w., park dworski w Ubliku i Wężewie;
  • Kolejowa Wieża Ciśnień .

W odległości 15 km od Orzysza w miejscowości Ogródek znajduje się Muzeum Michała Kajki, mazurskiego poety i wielkiego obrońcy polskości na Warmii i Mazurach.

Na terenie gminy znajdują się następujące historyczne miejsca pochówku:

  • Cmentarz wojskowy oraz wojenny z okresu I wojny światowej
  • Cmentarz ewangelicki przy ul. 1-go Maja. Można tu również znaleźć bunkry z czasów I wojny światowej (linia umocnień Okartowo-Cierzpięty).